Przeciwko przemocy – czy na pewno?

Pod „płaszczem” walki z przemocą wprowadza się nowe definicje np. „płeć społeczno-kulturowa”

Raty­fi­ka­cja Kon­wen­cji Rady Europy o zapo­bie­ga­niu
i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domo­wej – następ­stwa dla jed­nostki, spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa.
Mate­riały z Kon­fe­ren­cji – 4 lutego 2014 r., Sejm 
RP – dla chcących pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Można również dodać swój sprzeciw – wpisując się na listę. (Kliknij w link)

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.